Nhiều công ty xổ số sai phạm trong kinh doanh

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra tại 11 công ty xổ số kiến thiết năm 2016 và rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty này, Bộ Tài chính cho biết đã phát hiện một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh.

Cụ thể là trong các lĩnh vực như xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp…

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND các địa phương siết chặt công tác phát hành, quản lý chi tiêu của các công ty xổ số.

Các công ty xổ số kiến thiết phải xây dựng, ban hành đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình, quy chế quản lý nghiệp vụ phát hành, trả thưởng, chi tiêu nội bộ minh bạch, công khai, chính xác, tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng quy định.

Ngoài ra, các công ty xổ số thực hiện đúng về quản lý quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, kỳ hạn nợ và mức thanh toán đại lý, quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và nợ đại lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *